Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Pracovali ste celý rok len v zahraničí? Daňové priznanie si musíte podať aj na Slovensku

Zdá sa vám nelogické, že máte povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku, ak ste pracovali iba v zahraničí? V tomto článku vám vysvetlíme, na koho každého sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie v Slovenskej republike.

daňové priznanie na slovensku

Dozviete sa tak, prečo sa táto povinnosť týka aj slovenských občanov, ktorí pracujú výlučne v zahraničí, ale na Slovensku majú trvalý pobyt.

Povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku má každý občan, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo je rezidentom Slovenska. Rezidentom Slovenskej republiky sa stávate, ak máte na území Slovenska trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavate aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska, respektíve je rezidentom Slovenskej republiky, má povinnosť podať si na Slovensku daňové priznanie z celosvetového príjmu. To znamená, že ak ste – kdekoľvek vo svete – dosiahli v roku 2020 zdaniteľný príjem vyšší ako 2.207,10 € (v roku 2021 príjem vyšší ako 2.255,72 €), máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov aj na Slovensku.

Táto povinnosť sa na vás vzťahuje, aj keď vám za určitých splnených podmienok vznikla povinnosť podať si daňové priznanie v krajine, v ktorej ste vykonávali svoju zárobkovú činnosť, a zároveň ste na území Slovenska nedosiahli žiadne zdaniteľné príjmy. Prakticky to pre vás predstavuje povinnosť podať daňové priznanie v krajine, kde vám vznikla takáto povinnosť a súčasne ste povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb aj na Slovensku.

Veľmi dôležité Nemusíte sa obávať, že váš príjem bude zdanený dvakrát. Na zabránenie dvojitého zdanenia tohto príjmu sa uplatní buď metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane, podľa toho, ktorú metódu stanovuje príslušná medzištátna zmluva (ak existuje).

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek a kdekoľvek dosiahnutý príjem v príslušnom kalendárnom roku, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Typy daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb

Na Slovensku podávajú fyzické osoby buď daňové priznanie typu A alebo daňové priznanie typu B. Správny typ daňového priznania si vyberiete podľa týchto kritérií:

  1. Ak ste pracovali v zahraničí alebo na Slovensku ako zamestnanec (podľa § 5 zákona o dani z príjmov), podáte daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A. Tlačivo na podanie nájdete na tomto odkaze.
  2. Ak ste pracovali ako živnostník alebo ste dosiahli viac druhov príjmov, napr. z prenájmu, z predaja nehnuteľnosti, z obchodovania s virtuálnymi menami (podľa § 6 – § 8 zákona o daní z príjmov), máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Tlačivo na podanie nájdete na tomto odkaze.

Ročné zúčtovanie dane

Ako sme už spomínali vyššie, všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenska, respektíve rezidenti Slovenskej republiky, majú povinnosť podať si daňové priznanie na Slovensku. Avšak ten, kto na Slovensku v danom kalendárnom roku dosiahol výlučne príjmy zo zamestnania, môže svojho zamestnávateľa po ukončení kalendárneho roka písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ nemá povinnosť ročné zúčtovanie urobiť automaticky. Termín požiadania o ročné zúčtovanie je zvyčajne do 15.2. nasledujúceho kalendárneho roka.

Veľmi dôležité Spomínané ročné zúčtovanie je pre daňový úrad rovnocenné s daňovým priznaním typu A. Avšak pre potreby vyžiadania tlačiva Potvrdenie EU/EWR je nutné podať si daňové priznanie typu A, ročné zúčtovanie v tomto prípade nestačí.

Daňové priznanie s garanciou správnosti

Či už máte povinnosť podať si daňové priznanie typu A alebo B, radi vám s tým pomôžeme. Ak vám navyše vznikol nárok na daňový preplatok, získame vám ho do posledného centa.

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda kalendárneho roka. Preto napríklad lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 bola do 31.3. 2021.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

Každý daňovník má právo využiť možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania na príslušnom daňovom úrade. Musí to však oznámiť na predpísanom tlačive s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018), ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Lehota na podanie daňového priznania sa dá predĺžiť:

  • pre všetkých daňovníkov o maximálne 3 kalendárne mesiace od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (pre daňové obdobie za rok 2020 to bolo najneskôr do 30.6.2021)
  • iba pre daňovníkov, ktorí mali príjem (len alebo aj) zo zahraničia o maximálne 6 kalendárnych mesiacov od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (pre daňové obdobie za rok 2020 to bolo najneskôr do 30.9.2021). Samozrejme, že v takto podanom daňovom priznaní musia byť uvedené príjmy zo zahraničia, v opačnom prípade bude daňový úrad takéto daňové priznanie považovať za oneskorené podanie daňového priznania a vyrubí daňovníkovi pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

Zmena v spôsobe podávania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B

Nezabudnite, že od 1.7.2018 majú všetci živnostníci, podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov, povinnosť komunikovať s daňovým úradom už len prostredníctvom elektronickej komunikácie. Výnimku tvoria iba osoby, ktoré nemajú živnostenské oprávnenie a majú napríklad príjmy z prenájmu.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)