Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rodičovský príspevok v Rakúsku – Kinderbetreuungsgeld

POZOR! Ak sa vaše dieťa, na ktoré chcete požiadať o rodičovský príspevok z Rakúska, narodilo po 1. marci 2017, platia pre vašu žiadosť o rodičovský príspevok zmenené pravidlá. Viac sa o nich môžete dozvedieť v našom článku o rodičovskom príspevku z Rakúska.

kinderbetreuungsgeld rakusky rodicovsky prispevok

Získajte rodinné prídavky z Rakúska, dá sa to až 5 rokov spätne. Viac informácií.

Rakúsky zákon o rodičovskom príspevku z 1. januára 2010 ponúka rodičom možnosť vybrať si z dvoch systémov, ktoré pozostávajú spolu z piatich rozdielnych variantov poberania rodičovského príspevku.

O rodičovský príspevok je možné vo všetkých variantoch požiadať najskôr v deň narodenia dieťaťa. Ak ste už požiadali o jeden z variantov, prestup do druhého variantu je možný len do 14 dní od predloženia prvotnej žiadosti.

Na jedno dieťa môžete získať od 122,57€ do 158,91€ mesačne. Žiadať sa určite oplatí.

SYSTÉM 1: Paušálny rodičovský príspevok

Na paušálny rodičovský príspevok majú nárok všetky skupiny osôb, ktoré neboli zamestnané alebo povinne poistené. K takýmto patria ženy či muži v domácnosti, študenti a čiastočne zamestnaní.

Predpoklady vyplácania paušálneho rodičovského príspevku:

 • spoločná domácnosť s dieťaťom,
 • nárok na rodinné prídavky (Familienbeihilfe) a skutočné poberanie rodinných prídavkov na dieťa,
 • stredobod životných záujmov v Rakúsku – to znamená, že rodina žije nastálo v Rakúsku a k Rakúsku má užšie osobné a hospodárske väzby než k inej krajine.
 • právoplatný pobyt v Rakúsku – nárok na rodičovský príspevok majú aj rodičia a deti, ktorí nemajú rakúske občianstvo, ale pre ktorých platí, že sú občanmi Európskej únie a majú prihlásenie k pobytu,
 • zdravotné prehliadky matky a dieťaťa a záznamy o nich v tehotenskej knižke – potrebných je päť prehliadok matky počas tehotenstva a päť prehliadok dieťaťa po narodení,
 • výška príjmu z vedľajšej pracovnej činnosti nesmie prekračovať 60% posledného príjmu alebo ani 16.200,00 eur počas kalendárneho roka (popri rodičovskom príspevku je teda možné si aj privyrábať).

Termíny

Veľmi dôležité O paušálny rodičovský príspevok je možné požiadať najskôr v deň narodenia dieťaťa. Ak sa žiadosť podá neskôr, bude rodičovský príspevok vyplatený len 6 mesiacov spätne od podania žiadosti, pokiaľ sú splnené všetky predpoklady. Rozhodujúci je pritom dátum prijatia žiadosti príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Náš tip

Okrem možnosti získať rodičovský príspevok využite aj svoj nárok na vrátenie daní z Rakúska. Výška daňového preplatku sa najčastejšie pohybuje v sume od 636 € do 3 517 €.

Príslušná inštitúcia

Príslušným vyplácajúcim miestom rodičovského príspevku je:

 • zdravotná poisťovňa, v ktorej už bolo požiadané o vyplácanie, resp. ktorá vypláca materské z Rakúska,
 • zdravotná poisťovňa, v ktorej je, alebo bol jeden z rodičov poistený,
 • vo všetkých ostatných prípadoch: oblastná zdravotná poisťovňa, na ktorej bola žiadosť o rodičovský príspevok podaná.

Postup

O rodičovský príspevok je potrebné požiadať na príslušnej inštitúcii. Žiadosť je možné predložiť osobne, písomne alebo elektronicky (cez Finanzonline). Formulár nájdete na stránke rakúskeho ministerstva pre rodinu a mládež.

Žiadosť musí byť kompletne vyplnená a podpísaná. Potrebné je priložiť požadované doklady:

 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • pri zahraničných štátnych príslušníkoch navyše:
  •  kópiu pasu žiadateľa a dieťaťa,
  •  prihlásenie na pobyt žiadateľa a dieťaťa (v Rakúsku, resp. na Slovensku),
  •  potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov na dieťa z Rakúska,
  •  iné doklady v závislosti od požiadaviek príslušnej zdravotnej poisťovne.

Paušálny rodičovský príspevok má na výber 4 varianty

Variant 30 plus 6

Výška poberania: 14,53 eur na deň (cca 436 eur mesačne)

Doba poberania: Pri žiadosti jedného rodiča do konca 30. mesiaca života dieťaťa. Pri žiadosti oboch rodičov a pri striedaní poberania príspevku oboma rodičmi maximálne do konca 36. mesiaca života dieťaťa.

Variant 20 plus 4

Výška poberania: 20,80 eur na deň (cca. 624 eur mesačne)

Doba poberania: Pri žiadosti jedného rodiča do konca 20. mesiaca života dieťaťa. Pri žiadosti oboch rodičov do konca 24 mesiaca života dieťaťa.

Variant 15 plus 3

Výška poberania: 26,60 eur na deň (cca. 800 eur mesačne)

Doba poberania: Pri žiadosti jedného rodiča do 15. mesiaca života dieťaťa, pri žiadosti oboch rodičov do konca 18. mesiaca života dieťaťa.

Variant 12 plus 2

Výška poberania: 33,00 eur na deň (cca. 1.000,00 eur mesačne)

Doba poberania: pri žiadosti jedného rodiča do 12. mesiaca života dieťaťa, pri žiadosti oboch rodičov do konca 14. mesiaca života dieťaťa.

SYSTÉM 2: Rodičovský príspevok závislý od výšky príjmu

Tento rodičovský príspevok bude poskytnutý len tým osobám, ktoré v posledných šiestich mesiacoch pred narodením dieťaťa skutočne vykonávali v Rakúsku zárobkovú činnosť podliehajúcu plateniu sociálneho poistenia.

Predpoklady pre vyplácanie:

 • predpoklady pre vyplácanie paušálneho rodičovského príspevku plus
 • zárobková činnosť v posledných šiestich mesiacoch bezprostredne pred narodením dieťaťa, (musí ísť o zárobkovú činnosť v Rakúsku podliehajúcu odvodom sociálneho poistenia), Samoplatenie poistenia, dobrovoľné pripoistenie alebo spolupoistenie nestačia. Zárobková činnosť musí byť pritom priebežne počas posledných šiestich mesiacov pred narodením dieťaťa skutočne vykonávaná. Ak počas tejto šesťmesačnej lehoty boli poberané sociálne dávky (podpora v nezamestnanosti, pomoc v životnej núdzi, príspevky na ďalšie vzdelávanie a iné), nevzniká nárok na poberanie tohto druhu rodičovského príspevku. Prestávky vo vykonávaní zárobkovej činnosti do 14 dní sú prípustné.

Dovolenka, alebo práceneschopnosť z dôvodu choroby nepredstavujú prestávku vo vykonávaní zárobkovej činnosti. Materská dovolenka sa chápe ako vykonávanie zárobkovej činnosti, pokiaľ bezprostredne predtým bola šesť mesiacov skutočne vykonávaná v Rakúsku zárobková činnosť podliehajúca plateniu sociálneho poistenia.

 • žiadne poberanie sociálnych dávok (podpora v nezamestnanosti, pomoc v životnej núdzi, príspevky na ďalšie vzdelávanie) počas poberania rodičovského príspevku,
 • výška príjmu z vedľajšej pracovnej činnosti nesmie prekračovať hranicu 6.400,00 eur (od roka 2014) za kalendárny mesiac.

Prídavky na deti z Rakúska

S nami získate rakúske prídavky na deti - Familienbeihilfe - v plnej legálnej výške.

Rodičovský príspevok závislý od výšky príjmu je k dispozícii v nasledujúcom variante:

Výška poberania: 80% posledného príjmu, maximálne 66 eur na deň (cca. 2.000,00 eur mesačne)

 • pre poberateľky materského (Wochengeld): 80% materského,
 • pre štátne zamestnankyne a adoptívne matky: 80% fiktívne vypočítaného materského,
 • pre otcov: 80% fiktívne vypočítaného materského,
 • pre všetkých ostatných sa posudzujú zdaniteľné príjmy dosiahnuté v kalendárnom roku pred narodením dieťaťa, v ktorom nebol poberaný rodičovský príspevok.

Dĺžka poberania: Pri nároku jedného z rodičov do konca 12. mesiaca života dieťaťa, pri nároku oboch rodičov do konca 14. mesiaca života dieťaťa.

Pozastavenie vyplácania rodičovského príspevku

Vyplácanie rodičovského príspevku je pozastavené v týchto prípadoch:

 • počas nároku na materské, resp. iný druh príspevku podobný materskému,
 • ak je nárok na materské, alebo iný podobný príspevok nižší ako nárok na rodičovský príspevok, je vyplácaný len rozdiel medzi materským, resp. podobným príspevkom a rodičovským príspevkom,
 • v prípade, že matke po narodení ďalšieho dieťaťa vznikne nárok na materské alebo na podobný príspevok,
 • počas poberania obdobného príspevku zo zahraničia. Ak je nárok na rodičovský príspevok z Rakúska vyšší, vyplatený bude len rozdiel. Ak je vyšší nárok na rodičovský príspevok zo zahraničia, je vyplácanie rodičovského príspevku z Rakúska pozastavené v plnej výške a prebytok bude započítaný po skončení vyplácania rodičovského príspevku zo zahraničia.

Rodičovský príspevok na viacero detí

Rodičovský príspevok získate vždy len na najmladšie dieťa. Ak sa vám v čase poberania rodičovského príspevku narodí ďalšie dieťa, končí nárok na poberanie rodičovského príspevku na staršie dieťa dňom narodenia mladšieho dieťaťa. O rodičovský príspevok pre novonarodené dieťa je potrebné opäť požiadať a bude vyplácaný len na toto dieťa. To isté platí pre adoptované deti a deti v pestúnskej starostlivosti. Narodenie dieťaťa je nevyhnutné oznámiť na príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne. V opačnom prípade budete musieť neprávom vyplatený rodičovský príspevok pre staršie deti vrátiť.

Ak vás blog zaujal, odporúčame náš ďalší článok, v ktorom rovnako píšeme na tému rodičovský príspevok z Rakúska. Dozviete sa, ako ho získať a ako vám vieme pomôcť.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)