Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vrátenie daní z Rakúska – aké doklady potrebujem?

Ak patríte k tým, ktorí pracovali, alebo ešte stále pracujú v Rakúsku, zrejme ste už rozmýšľali nad vrátením daní z tejto krajiny, prípadne ste už podávali Rakúske daňové priznanie. Ak si nie ste istí, či máte všetky potrebné doklady k vráteniu daní z Rakúska, v tomto článku sa dozviete viac.

1. Formulár L16 – tzv. Lohnzettel alebo výplatné pásky od rakúskeho zamestnávateľa

Čo je to Lohnzettel? Je to obdoba slovenského potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a odvedenom sociálnom poistení. Toto potvrdenie vám vystaví rakúsky zamestnávateľ vždy po skončení príslušného kalendárneho roka alebo pri ukončení pracovného pomeru.

Z formulára L16 sa môžete dozvedieť:

• dĺžku obdobia, počas ktorého ste pracovali u daného zamestnávateľa,
• vaše číslo sociálneho poistenia v Rakúsku,
• výšku hrubého príjmu (kolónka 210),
• výšku odvedeného sociálneho poistenia do rakúskeho sociálneho systému (kolónka 230),
• výšku odvedených daní (kolónka 260),
• výšku vyplatených príjmov nepodliehajúcich zdaneniu – napr. diéty, príspevky na vedenie dvojitej domácnosti, príspevky na cestovné a podobne.

Lohnzettel dostanú aj zamestnanci slovenských firiem, ktorí boli na prácu do Rakúska vyslaní. Tento doklad potvrdzuje, že za vás boli v odvádzané dane v Rakúsku, prípadne sociálne poistenie. Na jeho základe máte nárok na vrátenie daní z Rakúska, prípadne na iné príspevky a prídavky z rakúskeho sociálneho systému (napr. prídavky na deti – Familienbeihilfe).

Pre nás je Lohnzettel zdrojom všetkých relevantných informácií, ktoré potrebujeme na výpočet predbežnej kalkulácie, teda na určenie sumy, ktorú by vám rakúsky daňový úrad mohol na dani vrátiť. Tieto údaje vieme vyčítať aj z mesačných výplatných pások, ktoré môžu Lohnzettel v krajnom prípade nahradiť.

2. Formulár E9 – Potvrdenie EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR)

Potvrdenie EU/EWR za príslušný daňový rok vám na základe žiadosti vystaví slovenský daňový úrad, miestne príslušný miestu trvalého pobytu. Podmienkou je podanie slovenského daňového priznania za daný rok.

Na formulári E9 vám slovenský daňový úrad potvrdí výšku vašich príjmov na Slovensku v príslušnom roku. Zdrojom informácií pre daňový úrad je vaše slovenské daňové priznanie. Úrad by na tomto formulári mal uviesť váš základ dane, teda nie len vaše príjmy, ale aj výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím tohto príjmu. Zároveň by mal uviesť len príjmy dosiahnuté na Slovensku, určite nie príjmy, ktoré ste dosiahli v Rakúsku. Viac o formulári E9 a slovenskom daňovom priznaní si môžete prečítať v ďalšom našom blogu.

Na základe tohto potvrdenia, podľa ustanovenia rakúskeho zákona o dani z príjmov, podliehate na území Rakúskej republiky tzv. „formálnej neobmedzenej daňovej povinnosti“, čo znamená, že máte v Rakúsku daňovú rezidenciu a máte nárok na čerpanie daňových výhod. Najdôležitejšou z nich je nárok na nezdaniteľné minimum vo výške 11.000,00 eur.

3. Formulár-Rakúske daňové priznanie

Rakúske daňové priznanie môžete podať elektronicky, alebo v papierovej podobe. Formuláre daňového priznania môžete nájsť aj na webovej stránke rakúskeho ministerstva financií.   

Vo formulároch uvádzate informácie o vás ako daňovníkovi, o počte vašich rakúskych zamestnávateľov, o uplatnených výdavkoch na dosiahnutie príjmu v Rakúsku a o spôsobe vyplatenia daňového preplatku. Formulármi žiadate aj o daňovú rezidenciu v Rakúsku a o nárok na nezdaniteľné minimum, prípadne si nimi uplatňujete nárok na nezdaniteľné minimum na deti a vyplatenie daňového bonusu na deti.

Náš tip

Ak vám niektorý z týchto dokladov chýba, napr. Lohnzettel, vieme ho za vás u vášho zamestnávateľa vyžiadať. Vystavenie potvrdenia EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR) zo slovenského daňového úradu rovnako. Ak nemáte podané slovenské daňové priznanie, spracujeme ho za vás a zároveň požiadame o vystavenie formulára EU/EWR. Po prijatí všetkých potrebných podkladov spracujeme vaše rakúske daňové priznanie a odošleme ho na príslušný rakúsky daňový úrad.

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)