Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zákon o dani z príjmu v Nemecku – Einkommensteuergesetz (EStG)

Medzi najdôležitejšie normy, ktoré upravujú podmienky podávania nemeckého daňového priznania, a na ktoré sa vo svojich rozhodnutiach najčastejšie odvolávajú nemecké daňové úrady, patrí zákon o dani z príjmu, tzv. Einkommensteuergesetz a odvodový poriadok, tzv. Abgabenordnung.

Zákon o dani z príjmu v Nemecku – Einkommensteuergesetz (EStG)

V tomto článku sa bližšie venujeme prvej norme – zákonu o dani z príjmu, jeho štruktúre a obsahu.

Zdaňovania fyzických osôb (zamestnancov) sa najviac týkajú tieto časti zákona:

Par. 1 Daňová povinnosť

Fyzické osoby, ktoré majú v Nemecku bydlisko alebo bežný pobyt, majú neobmedzenú daňovú povinnosť. Na žiadosť môže byť ako s osobou s neobmedzenou daňovou povinnosťou zaobchádzané aj s fyzickými osobami, ktoré nemajú v Nemecku ani bydlisko, ani bežný pobyt, avšak ich príjmy, ktoré podliehajú nemeckej dani z príjmu, sú minimálne vo výške 90 % celosvetových príjmov, alebo príjmy, ktoré nepodliehajú nemeckej dani z príjmu sú nižšie ako ¾ nezdaniteľného minima v Nemecku.

 

Par. 3 Nezdaniteľné príjmy

Podľa par. 3 patria k nezdaniteľným príjmom napríklad príspevky zo zdravotného poistenia, dôchodkového poistenia a zákonného úrazového poistenia, materská, podpora v nezamestnanosti, náhrada za skrátený pracovný úväzok, tzv. Kurzarbeit, Insolvenzgeld, príspevky na zabezpečenie živobytia, príspevky na stravu a zvýšené výdavky na stravu v súvislosti s vykonávaním externej činnosti a mnohé iné.

 

Par. 10 Mimoriadne výdavky

Medzi mimoriadne výdavky je možné zahrnúť napríklad zákonné, ale aj dobrovoľné príspevky do zdravotného poistenia, sociálneho, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, platené poistenie proti práceneschopnosti, životné a úrazové poistenie, zaplatená cirkevná daň, príspevky na starostlivosť o dieťa, výdavky na vzdelávanie v rámci prípravy na výkon povolania a iné.

 

Par. 12 ošetruje neodpočítateľné výdavky

Medzi tie, ktoré nie je možné v daňovom priznaní z Nemecka uplatniť ako daňové výdavky, patria okrem iných aj rôzne peňažné pokuty (napríklad za prekročenie rýchlosti a mnohé ďalšie).

 

Par. 24b Úľava pre samovychovávajúceho rodiča

Par. 24b patrí medzi spoločné ustanovenia a ošetruje úľavu pre samovychovávajúceho rodiča, tzv. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Osamelý daňový poplatník si môže znížiť svoj zdaniteľný príjem o túto úľavu, ak sám vychováva minimálne jedno dieťa, pre ktoré má nárok na nezdaniteľné minimum alebo na rodinné prídavky z Nemecka. Podmienkou je tiež, že daňový poplatník nesmie tvoriť jednu domácnosť s inou dospelou osobou.

 

Par. 25 upravuje zdaňovacie obdobie a povinnosť podávať daňové priznanie.

 

Par. 26 zase zdaňovanie manželov, samostatné zdanenie a spoločné zdanenie manželov.

 

V par. 32a sú uvedené daňové sadzby a v par. 32b zase príjmy, ktoré sa započítavajú v rámci progresie do výpočtu daňovej sadzby. Medzi tie môžeme zarátať hlavne podporu v nezamestnanosti z Nemecka, náhradu za skrátený pracovný úväzok, tzv. Kurzarbeit, Insolvenzgeld, materský a rodičovský príspevok z Nemecka, zahraničné príjmy, ktoré nepodliehajú nemeckej dani z príjmu a mnohé ďalšie.

 

par. 33 sú označené tzv. osobitné zaťaženia. Ak dospelému daňovníkovi vzniknú oveľa vyššie výdavky ako prevažnej väčšine daňových poplatníkov s podobnými príjmovými a majetkovými pomermi pri rovnakom rodinnom stave, môžu mu byť tieto výdavky odpočítané z jeho celkových príjmov, a to vo výške, ktorá prekračuje stanovenú únosnú mieru zaťaženia. K takým patrí napríklad finančná podpora odkázanej osoby, výdavky na zdravotnú starostlivosť a iné.

 

Par. 37 upravuje vyrubenie a úhradu preddavkov na daň z príjmu, par. 38 a nasledujúce zasa ošetruje vyrubenie dane z príjmu, výšku dane z príjmu, daňové triedy, nezdaniteľné čiastky napr. na deti a podobne, odvedenie dane z príjmu, paušálnu daň z príjmu, ročné zúčtovanie dane z príjmu zamestnávateľom a iné.

Pracujete alebo podnikáte v Nemecku?

Radi vám pomôžeme s podaním daňového priznania, so získaním nemeckých prídavkov na deti, s vybavením žiadostí pre podnikanie a s mnohým ďalším.

Štruktúra zákona

Pre lepšiu prehľadnosť prikladáme štruktúru zákona o dani z príjmov v Nemecku aj v slovenčine:

 1. Daňová povinnosť
 2. Príjmy
  1. Vecné predpoklady pre zdanenie
  2. Nezdaniteľné príjmy
  3. Zisk
  4. Prebytok príjmov nad daňovými výdavkami
  5. Mimoriadne výdavky
  6. Príjmy a čerpanie
  7. Neodpočítateľné výdavky
  8. Jednotlivé druhy príjmov
   1. Z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
   2. Zo živnosti
   3. Z nezávislej činnosti
   4. Zo závislej činnosti
   5. Z kapitálového majetku
   6. Z prenájmu
   7. Iné príjmy
   8. Spoločné ustanovenia
 3. Zdaňovanie
 4. Tarify (daňové sadzby)
 5. Daňové úľavy
  1. Daňové úľavy pri zahraničných príjmoch
  2. Daňové úľavy pri príjmoch z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
  3. Daňové úľavy pri príjmoch zo živnosti
  4. Daňové úľavy pri výdavkoch na pracovné vzťahy v súvislosti s činnosťou v domácnosti a pre uplatnenie výdavkov na služby v domácnosti
  5. Daňové úľavy pri zaťažení dedičskou daňou
  6. Daňové úľavy pre energetické opatrenia pri budovách využívaných na vlastné bývanie
 6. Vyberanie daní
  1. Vyberanie dane z príjmu
  2. Daňové zrážky zo mzdy (daň z príjmu)
  3. Daňové zrážky z kapitálových príjmov (daň z kapitálových výnosov)
  4. Zdaňovanie daňových poplatníkov s príjmami podliehajúcimi daňovým zrážkam
 7. Daňové zrážky pri stavebných službách
 8. Zdaňovanie daňových nerezidentov
 9. Iné predpisy – Pokuty, Plná moc, Záverečné predpisy
 10. Rodinné prídavky na deti
 11. Príloha Dôchodkové zabezpečenie
 12. Príspevky na podporu podnikového dôchodkového zabezpečenia
 13. Bonus za mobilitu
 14. Mimoriadne predpisy na prekonanie pandémie koronavírusu

Celý nemecký zákon o dani z príjmu v aktuálnom znení nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/BJNR010050934.html

Neváhajte sa na nás obrátiť

Strácate sa v tom množstve paragrafov? Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám pomôžeme podať nemecké daňové priznanie, získať rodinné prídavky z Nemecka a poskytneme vám daňové poradenstvo.

Zdroj: Gesetze-im-internet.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)