Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web

 COPYRIGHT A PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.

Prehliadaním internetových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania stránok spoločnosti TJ-Legal, s.r.o., a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať.

Žiadame vás, aby ste nepoužívali a opustili tieto internetové stránky, ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte alebo k nim máte výhrady.

TJ-Legal, s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie informácií z týchto stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom TJ-Legal, s.r.o.. Ochrana sa vzťahuje aj na obchodné meno TJ-Legal, s.r.o. aj na logo spoločnosti.

Publikovanie informácií na týchto internetových stránkach nemôže byť považované za poskytnutie práva na ich používanie v zmysle ochrany autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. nie je možné tento Obsah reprodukovať, napodobňovať, prepisovať ani uchovávať v žiadnom na to určenom systéme, prekladať do akéhokoľvek prirodzeného alebo počítačového jazyka, prenášať v akejkoľvek forme či akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotograficky, tvorbou záznamov a pod.), ďalej predávať ani ďalej distribuovať na akékoľvek verejné alebo komerčné účely ani ako celok, ani ako časti. Nemáte oprávnenie upravovať „rámiky“ na týchto stránkach ani ich obsah a zaväzujete sa nekopírovať žiadnu časť tejto stránky na akýkoľvek server. Ďalej sa zaväzujete nepoužiť ani nezobrazovať žiadnym spôsobom žiadne názvy ani logá vo vlastníctve spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti TJ-Legal, s.r.o..

Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránok. Neoprávnené používanie informácií a z týchto stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia a ušlého zisku. Kedykoľvek odošlete e-mailom, stiahnete si alebo vytlačíte kópie Obsahu, ste povinní zároveň priložiť všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a ďalšie informácie patriace k Obsahu, a to vrátane oznámení o autorských právach umiestnených v spodnej časti stránky.

Právna zodpovednosť

Informácie a údaje publikované na týchto internetových stránkach nie sú právne záväzné, majú len informatívny charakter a sú poskytované len za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o aktivitách spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.. Snahou spoločnosti TJ-Legal, s.r.o., je poskytovať prostredníctvom svojich internetových stránok vždy správne a aktuálne informácie. TJ-Legal, s.r.o. však neručí za presnosť, úplnosť, relevanciu a ani spoľahlivosť týchto informácií.

TJ-Legal, s.r.o. ani iná osoba zapojená do tvorby, produkcie alebo poskytovania tejto internetovej stránky nie je zodpovedná za ujmu akejkoľvek povahy vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke, prístupu na ňu, jej používania alebo neschopnosti používať ju alebo z dôvodu chýb alebo nedostatkov v jej obsahu. Za ujmu sa pre tieto účely považuje predovšetkým, avšak nielen, strata, poškodenie alebo náklady spôsobené vírusmi, ktoré napadli váš počítač, iné zariadenie, softvér alebo dáta.

TJ-Legal, s.r.o. ani iná osoba nezodpovedá za žiadne škody akokoľvek vzniknuté v dôsledku vášho použitia alebo nemožnosti použitia týchto stránok alebo akéhokoľvek obsahu, služieb alebo materiálov poskytovaných na týchto stránkach alebo ich prostredníctvom (ďalej len „toto ochranné opatrenie“). Toto ochranné opatrenie sa týka všetkých nárokov, či už vyplývajúcich zo záruky, zmluvy, porušenia práva alebo akejkoľvek inej právnej teórie bez ohľadu na to, či bola spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd alebo nie. Toto ochranné opatrenie sa týka všetkých strát, okrem iného tiež priamych, nepriamych, mimoriadnych, náhodne vzniknutých, následných škôd a škôd v dôsledku exemplárneho alebo verejnými orgánmi uloženého trestu, škôd vzniknutých v dôsledku úrazu alebo náhodného úmrtia, straty zisku a škôd vzniknutých v dôsledku straty dát alebo prerušenia obchodnej činnosti.

Používanie stránok

TJ-Legal, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na stránkach upravovať a meniť. Prosíme vás preto, aby ste Podmienky používania pravidelne kontrolovali, pretože prípadné zmeny nadobúdajú účinnosť momentom ich uverejnenia na tejto internetovej stránke. Používanie internetovej stránky. Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, budete vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Podmienkami používania a nebudete nijako poškodzovať dobré meno a práva prevádzkovateľa, vlastníka ani ostatných používateľov. Ako používateľ súhlasíte, že nebudete najmä:

  • používať internetovú stránku v rozpore s právami duševného vlastníctva,
  • zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu prevádzkovateľa do obsahu internetovej stránky,
  • zasahovať akýmkoľvek spôsobom do bezpečnosti internetovej stránky,
  • zasahovať iným používateľom do používania internetovej stránky,
  • rozosielať nevyžiadané správy (spamy) a reťazové správy,
  • šíriť na tejto internetovej stránky správy či materiály porušujúce právne predpisy, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok.

Ochrana súkromia

TJ-Legal, s.r.o. rešpektuje súkromie používateľov internetovej stránky. Pozrite si, prosím, naše Podmienky ochrany a spracovávania osobných údajov a Zásady spracovávania súborov Cookie, v ktorých sú objasnené práva používateľov a pravidlá a podmienky, podľa ktorých môže prevádzkovateľ používať osobné údaje, ktoré sú prípadne poskytované prostredníctvom tejto internetovej stránky.

Prepojenia na internetové stránky tretích osôb.

Táto internetová stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na iné internetové stránky vlastnené a spravované tretími osobami, nad ktorými nemá TJ-Legal, s.r.o. kontrolu, a ktoré vám umožnia opustiť túto internetovú stránku (tzv. hypertextové odkazy). Zaradenie prepojenia na internetové stránky tretej osoby neznamená schválenie ani odporúčanie takýchto internetových stránok tretej osoby či ich obsahu prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vám iba uľahčuje pohyb po internete. Podobne sa môže na túto internetovú stránku vstupovať cez prepojenia z internetových stránok tretích osôb, nad ktorými prevádzkovateľ nemá kontrolu. Takéto prepojenie je možné, iba ak bude učinené na úvodnú stránku tejto internetovej stránky. Akákoľvek výnimka z týchto zákazov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Prosím, berte na vedomie, že presun na internetové stránky tretích osôb činíte na vlastné nebezpečenstvo a tento presun sa riadi podmienkami používania týchto stránok tretích osôb. Berte na vedomie, že prevádzkovateľ neschvaľuje ani neskúma žiadne z internetových stránok tretích osôb, nenesie preto zodpovednosť pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť na akýkoľvek účel v súvislosti s informáciami obsiahnutými na takých internetových stránkach a nenesie právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom mohlo dôjsť.

Záverečné ustanovenia.

V rozsahu, v ktorom sú ustanovenia týchto Podmienok používania nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, sa také ustanovenia oddelia bez vplyvu na vynútiteľnosť ostávajúcich ustanovení. Používanie internetovej stránky sa riadi vo všetkých ohľadoch slovenskými právnymi predpismi bez ohľadu na voľbu práva. Týmto súhlasíte, že všetky spory či súdne konania priamo alebo nepriamo vyplývajúce alebo sa týkajúce tejto internetovej stránky, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. TJ-Legal, s.r.o. sa nevzdáva ani nijak neobmedzuje žiadne zo svojich práv vyplývajúcich z vlastníctva tejto internetovej stránky, jej obsahu a jej šírenia, ktoré nie sú v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené. Všetky tieto práva môže TJ-Legal, s.r.o. riadne vykonávať a uplatňovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Copyright © 2020 TJ-Legal, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)