Podmienky kampane „Odporuč známeho“

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22687/P (ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare), ako prevádzkovateľ webstránky na webovom sídle: www.tj-legal.com (v texte aj len ako „webstránka“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto verejne vyhlasuje, že zaplatí odmenu vo výške 10 € každému, kto splní podmienky tohto verejného prísľubu.

II. Účastníci kampane

Odporúčajúci je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá poskytne údaje o odporúčanom.

Odporúčaný je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá by mohla využiť služby spoločnosti.

III. Odmeňovanie

  1. Odporúčajúcemu vznikne nárok na odmenu voči spoločnosti v prípade splnenia všetkých podmienok uvedený v bode 2. tohto článku.
  2. Podmienkami vyplatenia odmeny odporúčajúcemu sú:

2.1. Poskytnutie osobných údajov odporúčajúceho v súlade s podmienkami ochrany a spracúvania osobných údajov spoločnosti,
2.2. Poskytnutie osobných údajov odporúčaného,
2.3. Odporúčaný navštívi webstránku prostredníctvom hypertextového odkazu, ktorý mu bude zaslaný e-mailom, zaregistruje sa na webstránke, záväzne si objedná niektorú zo služieb spoločnosti,
2.4. Odporúčaný uhradí spoločnosti odmenu za služby objednané podľa bodu 2.3. tohto článku.
2.5. V prípade, ak je odporúčajúci právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, vystaví spoločnosti daňový doklad – faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.

IV. Námietky

Každý odporúčajúci má právo vzniesť u spoločnosti námietky voči zamietnutiu nároku pre nesplnenie podmienok podľa článku III. Spoločnosť je povinná odporúčajúceho o spôsobe vybavenia jeho námietok informovať v lehote do 30 dní odo dňa doručenia námietok.

V. Záverečné ustanovenia

  1. Tento verejný prísľub je určený vopred neobmedzeného počtu osôb, pričom nárok na odmenu má každý odporúčajúci, ak budú splnené všetky podmienky podľa bodu 2.
  2. Verejný prísľub platí na dobu neurčitú, a to počas jeho uverejnenia na webstránke až do jeho zmeny alebo odvolania.
  3. Účasťou na tejto kampani vyjadruje odporúčajúci aj odporúčaný svoj súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  4. Verejný prísľub sa spravuje ustanovením podľa § 850 – § 852 Občianskeho zákonníka v platnom znení a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia, a teda dňom 01.07.2020.
  5. Spoločnosť si vyhradzuje kedykoľvek odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub. Zmenou alebo odvolaním tohto verejného prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas jeho platnosti.
  6. V prípade ak spoločnosť zistí, že odporúčajúci alebo odporúčaný porušil tieto podmienky resp. tieto podmienky obchádza, vyhradzuje si spoločnosť právo odmenu odporúčajúcemu nevyplatiť, a to aj v prípade, ak by inak odporúčajúcemu nárok na odmenu vznikol.
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)