Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web

Podmienky kampane „Odporuč známeho“

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22687/P (ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare), ako prevádzkovateľ webstránky na webovom sídle: www.tj-legal.com (v texte aj len ako „webstránka“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto verejne vyhlasuje, že zaplatí odmenu vo výške 15 € každému, kto splní podmienky tohto verejného prísľubu.

II. Terminológia a účastníci

Odporúčajúci je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá poskytne kontaktné údaje o odporúčanom. Odporúčajúci nemôže byť konateľ, štatutárny orgán spoločnosti, zamestnanec či ináč spriaznená osoba, ktorá je majetkovo, personálne, obchodne prepojený s odporúčaným. Odporúčajúci nemusí byť klientom spoločnosti.

Odporúčaný je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá by mohla využiť služby spoločnosti. Odporúčaný nemôže byť osoba, ktorá už v minulosti využila služby spoločnosti. Odporúčaný sa stáva vždy novým klientom. Nárok na odmenu vzniká, iba ak odporúčaný využije služby vymenované v bode 2.4. v časti III. 

Deň odporúčania je deň, kedy odporúčajúci vyplní Google Forms dotazník a zanechá v ňom kontaktné údaje odporúčaného.

Klient spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. je taká fyzická či právnická osoba, ktorá figuruje v internej databáze spoločnosti TJ-Legal, s.r.o., zaslal spoločnosti vyplnenú žiadosť o služby a uhradil spoločnosti odmenu (faktúru) za tieto služby.

III. Odmeňovanie

  1. Odporúčajúcemu vznikne nárok na odmenu voči spoločnosti v prípade splnenia všetkých podmienok uvedený v bode 2. tohto článku.
  2. Podmienkami vyplatenia odmeny odporúčajúcemu sú:

2.1. Poskytnutie kontaktných údajov odporúčajúceho v súlade s Podmienkami ochrany a spracúvania osobných údajov spoločnosti.
2.2. Poskytnutie kontaktných údajov odporúčaného prostredníctvom Google Forms dotazníka v súlade s Vyhlásením o oprávnení poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby.
2.3. Odporúčaný navštívi webstránku prostredníctvom hypertextového odkazu, ktorý mu bude zaslaný e-mailom spoločnosťou, prípadne mu bude zaslaný odporúčajúcim. Následne sa odporúčaný zaregistruje na webstránke a záväzne si objedná niektorú zo služieb spoločnosti, uvedených v bode 2.4. V horizonte do 60 kalendárnych dní odo dňa odporúčania zašle odporúčaný spoločnosti vyplnenú žiadosť o služby.
2.4. Nárok na odmenu vzniká iba v prípade, ak odporúčaný využije jednu z týchto služieb spoločnosti: určených pre spotrebiteľov – Vrátenie daní z Nemecka, Vrátenie daní z Rakúska, Vrátenie daní z Holandska, Prídavky na deti z Nemecka, Prídavky na deti z Rakúska, Spracovanie slovenského daňového priznania typu A (DPFOA), Príspevok Zorgtoeslag, Sociálne a ekonomické poradenstvo; určených pre podnikateľov – Balík služieb – spracovanie žiadosti o Freistellung a spracovanie žiadosti o Steuernummer. V prípade využitia balíka služieb pre podnikateľov je potrebné, aby odporúčaný nemal doteraz pridelené nemecké daňové číslo Steuernummer a ani mu doposiaľ nebolo vystavené oslobodenie od dane Freistellung. Nárok na odmenu vzniká iba v prípade, ak pôjde súčasne o prvú registráciu odporúčaného na nemeckom daňovom úrade a o prvé vyžiadanie potvrdenia o oslobodení od dane. 
2.5. Odporúčaný uhradí spoločnosti odmenu (faktúru) za služby objednané podľa bodu 2.3. tohto článku.
2.6. O vzniku nároku na odmenu vo výške 15 € bude odporúčajúci informovaný spoločnosťou TJ-Legal, s.r.o e-mailom alebo telefonicky. Následne bude odporúčajúcemu zaslané Oznámenie o bankovom účte, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať na e-mailovú adresu: kontakt@tj-legal.com.
2.7. V prípade, ak je odporúčajúci právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, vystaví spoločnosti daňový doklad – faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Vyplatená odmena vo výške 15 € je bez DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o daní z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.
2.8. Odmena bude odporúčajúcemu vyplatená na základe splnenia vyššie uvedených podmienok a zaslania Oznámenia o bankovom účte na mailovú adresu kontakt@tj-legal.com, v lehote do 14 pracovných dní od doručenia podpísaného Oznámenia o bankovom účte spoločnosti.
2.9. Na jedného odporúčaného môže byť vyplatená odporúčajúcemu iba jedna jednorazová odmena vo výške 15 €, aj keď odporúčaný využije viacero služieb spoločnosti.
2.10. V prípade odporúčania viacerých klientov odporúčajúcim platí odmena vo výške 15 € na každého klienta zvlášť.
2.11. Odmenu vo výške 15 € nie je možné kombinovať s inými zľavami spoločnosti.
2.12. Kontaktovaní budú iba odporúčajúci, ktorým vznikne nárok na odmenu. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. si vyhradzuje právo nekontaktovať individuálne každého odporúčajúceho, ktorému nevznikol nárok na odmenu.

IV. Námietky

Každý odporúčajúci má právo vzniesť u spoločnosti námietky voči zamietnutiu nároku pre nesplnenie podmienok podľa článku III. Spoločnosť je povinná odporúčajúceho o spôsobe vybavenia jeho námietok informovať v lehote do 30 dní odo dňa doručenia námietok.

V. Záverečné ustanovenia

  1. Tento verejný prísľub je určený vopred neobmedzenému počtu osôb, pričom nárok na odmenu má každý odporúčajúci, ak budú splnené všetky podmienky podľa bodu 2.
  2. Verejný prísľub platí na dobu neurčitú, a to počas jeho uverejnenia na webstránke až do jeho zmeny alebo odvolania.
  3. Účasťou na tejto kampani vyjadruje odporúčajúci aj odporúčaný svoj súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade ich nedodržania stráca odporúčajúci nárok na odmenu vo výške 15€.
  4. Verejný prísľub sa spravuje ustanovením podľa § 850 – § 852 Občianskeho zákonníka v platnom znení a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia, a teda dňom 20.06.2022.
  5. Spoločnosť si vyhradzuj právo kedykoľvek odvolať alebo zmeniť tento verejný prísľub. Zmenou alebo odvolaním tohto verejného prísľubu nebudú dotknuté nároky vyplývajúce z tohto verejného prísľubu, ktoré vznikli počas jeho platnosti.
  6. V prípade, ak spoločnosť zistí, že odporúčajúci alebo odporúčaný porušil tieto podmienky, resp. tieto podmienky obchádza, vyhradzuje si spoločnosť právo odmenu odporúčajúcemu nevyplatiť, a to aj v prípade, ak by inak odporúčajúcemu nárok na odmenu vznikol.
  7. V prípade akýchkoľvek otázok k programu Odporuč známeho nás kontaktujte, prosím, na našej e-mailovej adrese kontakt@tj-legal.com.
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)