Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web

Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare) popisujú spôsob, akým spoločnosť TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22687/P (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom poskytovania našich služieb na základe vašich objednávok (ďalej len „Služby“ v príslušnom gramatickom tvare) na webovom sídle: www.tj-legal.com (ďalej len „Webstránka“ v príslušnom gramatickom tvare).

1. NA ZÁKLADE ČOHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udeľujete zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ po prečítaní týchto Podmienok. Políčko sa nachádza pod on-line formulárom každej žiadosti o službu.

2. AKO NAKLADÁME S OSOBNÝMI ÚDAJMI INEJ (TRETEJ) OSOBY, KTORÉ STE NÁM POSKYTLI?

Osobné údaje inej (tretej) osoby spracúvame obmedzene, t.j. v nevyhnutnom rozsahu sledujúcom účel poskytovaných služieb. Spracúvanie prebieha na základe Vášho vyhlásenia o oprávnení poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, ktoré ste učinili zaškrtnutím políčka „Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ po prečítaní Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov (najmä bodu VI. Vyhlásenie o oprávnení poskytnúť osobné údaje tretej osoby) a týchto Podmienok. Políčko sa nachádza pod on-line formulárom každej žiadosti o službu.

3. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? A ZA AKÝM ÚČELOM?

Zbierame o vás nasledujúce osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare) v závislosti od toho akým spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo Služby:

3.1. Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke

Za účelom registrácie na našej Webstránke a následnému prihlasovaniu sa na našej Webstránke a prístupu k našim personalizovaným službám na Webstránke spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • titul
 • meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska
 • korešpondenčná adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

3.2. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb

Za účelom poskytovania našich Služieb spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • titul
 • meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska
 • korešpondenčná adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

3.3. Informácie získavané na marketingové účely

Za účelom odoberania našich noviniek a/alebo letákov, informácií o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ alebo poštových zásielok a/alebo notifikácii spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • titul
 • meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska
 • korešpondenčná adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy marketingového charakter bez ohľadu na ich formu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu kontakt@tj-legal.com s požiadavkou na zrušenie zasielania marketingových emailov. Odvolanie súhlasu má za následok, že nebudete dostávať informácie a oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a našich ponukách. Odvolať súhlas na zasielanie e-mailov obsahujúcich nevyhnutné informácie súvisiace s poskytovaním Služieb nie je možné, nakoľko sa nejedná o zasielanie informácií na marketingové účely. 

3.4. Informácie získavané pri vašom používaní našej Webstránky

Za účelom neustáleho skvalitňovania našich Služieb a rozvoja vášho užívateľského zážitku pri používaní našej Webstránky spracúvame informácie týkajúce sa:

 • vášho počítača,
 • návštev alebo používania našej Webstránky a/alebo našich Služieb (vrátane vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našich Webových stránkach alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré Spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán),
 • generované pri vašom používaní našej Webstránky a/alebo Služieb alebo ktoré sú generované v priebehu využívania našich Služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania Webstránky).

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Adwords, Google Webmaster, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Ide o analytické nástroje, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používate našu web stránku alebo aplikácie.

Tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

3.5. Informácie získavané pri komunikácii s nami

Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky/ využívaní Služieb, reklamácia, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • titul
 • meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska
 • korešpondenčná adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • komunikačný obsah
 • metadáta spojené s komunikáciou
 • akékoľvek ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

4. NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Okrem dôvodov ako sú uvedené vyššie, máme právo spracúvať vaše Osobné údaje za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. (f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, napríklad z dôvodu prevencie proti podvodom, bezpečnosti sietí a informácií                a priameho marketingu.

5. AKO A KOMU ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Za účelom sprístupnenia našej Webstránky a/alebo Služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo vaše Osobné údaje poskytnúť (a vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb a to našim zamestnancom, subdodávateľom, úradníkom, poradcom, obchodným zástupcom, dodávateľom alebo prepojeným osobám Spoločnosti a Poskytovateľom služieb v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v týchto Podmienkach, a to najmä, no nielen, nasledovným osobám:

 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99,
 • GoPay, Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768,
 • SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 81104 Bratislava,
 • orgány verejnej moci,
 • O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava 5, IČO 35 848 863.

 

Ďalej vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 • v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi
 • v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami
 • s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania vašich Osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík)

Máme právo poskytovať vaše Osobné údaje, na základe ktorých vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej Webstránky a/alebo Služieb, odkazy/ výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom ich pochopenia spôsobov využívania určitých služieb.

Vaše Osobné údaje, na základe ktorých je možná vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.

Môžeme umožniť niektorým tretím stranám zverejňovať na našej Webstránke reklamy a marketingové informácie. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do vášho prehliadača ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom zobrazia ako súčasť prehliadanej webstránky. V takomto prípade automaticky obdržia informáciu o vašej IP adrese. Môžu využívať aj iné technológie (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), ktoré merajú efektivitu ich reklám a taktiež personalizujú obsah vám zobrazovaných reklám. Takýmto tretím stranám nesprístupňujeme informácie, ktoré by im umožnili personalizovať takto získané údaje. Prosím berte na vedomie, že ak nás inzerent požiada o zverejnenie reklamy určitej skupine zákazníkov a vy budete na takúto reklamu reagovať, takýto inzerent alebo reklamný server si môže vyvodiť, že patríte do skupiny, ktorú sa snaží osloviť. Účelom týchto podmienok nie je regulovať váš vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie. Pre viac informácií si prosím prečítajte podmienky spracúvania osobných údajov takýchto inzerentov.

6. PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Osobné údaje, ktoré zbierame môžu byť uložené alebo inak spracúvané a prenášané v rámci krajín, v ktorých vykonávame naše obchodné činnosti a to za účelom dosiahnutia účelu spracúvania upraveného v týchto Podmienkach. Za rovnakým účelom, môžu byť vaše údaje prenášané medzi členskými štátmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a inými krajinami.

7. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať vaše Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli Osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete našu Webstránku alebo využívate naše Služby a/alebo po celú dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania Osobných údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:

7.1. Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke

Údaje nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke budeme spracovávať odo dňa vašej registrácie na Webstránke do 30 dní odo dňa, kedy svoju registráciu zrušíte. Údaje budeme v tejto lehote (teda 30 dní od zrušenia registrácie) spracúvať iba za účelom ukončenia zmluvného vzťahu medzi nami a vami, ktorý vznikol vašou registráciu na stránke, riešenia prípadných sporov, ktoré z tohto titulu vznikli a ochrany akýchkoľvek našich oprávnených záujmov).

7.2. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb

Údaje nevyhnutné na poskytovanie Služieb budeme spracúvať odo dňa kedy ste si Službu objednali do jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa kedy vykonáme všetky potrebné úkony, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie účelu služby).

7.3. Informácie získavané na marketingové účely

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracovávať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania vášho súhlasu alebo zrušenia registrácie na Webstránke.

7.4. Informácie získavané pri vašom používaní našej Webstránky

Údaje získavané pri Vašom používaní našej Webstránky budeme spracovávať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania Vášho súhlasu alebo zrušenia registrácie na Webstránke.

7.5. Informácie získavané pri zanechaní vášho komentára / hodnotenia

Údaje získavané Vami zanechaným komentárom/hodnotením budeme spracovávať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania vášho súhlasu alebo zrušenia registrácie na Webstránke alebo vymazania komentára/hodnotenia.

7.6. Informácie získavané pri komunikácii s nami

Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracovávať odo dňa ich získania do dňa, kedy nebude vybavená vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej alebo telefonickej komunikácie komunikácie.

Máme právo spracúvať vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné:

 • na účely splnenia si našich zákonných povinností,
 • s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

7.7.  Záznamy z bezpečnostných kamier v priestoroch spoločnosti

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov. Kontaktné údaje: email: kontakt@tj-legal.com, telefón: 051 321 5211.

Spoločnosť má vo svojich priestoroch umiestnené bezpečnostné kamery z dôvodu ochrany bezpečnosti a majetku. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

 • Účely spracúvania osobných údajov: Monitorovanie priestorov spoločnosti a bezpečnostného perimetra týchto priestorov z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku spoločnosti
 • Oprávnený záujem: Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality. Ochrana majetku alebo zdravia.
 • Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR
 • Doba spracúvania osobných údajov: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom emailového: kontakt@tj-legal.com alebo telefonického kontaktu: 051 321 5211.

9. AKÉ MÁTE PRÁVA VO VZŤAHU K NÁM?

9.1. Právo na prístup k svojim Osobným údajom

Najmä žiadať informácie o: (i) účele spracúvania Osobných údajov, (ii) kategóriách spracúvaných osobných údajov, (iii) príjemcoch, ktorým sú poskytované Osobné údaje a (iv) dobe uchovávania vašich Osobných údajov.

9.2. Právo na opravu Osobných údajov

V prípade, ak sa dozviete, že spracúvame vaše nesprávne Osobné údaje, prosíme informujte nás o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme.

9.3. Právo odvolať súhlas so spracúvanim osobných údajov

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka). Odvolanie má účinky len do budúcnosti.

9.4. Právo na výmaz Osobných údajov (Právo byť zabudnutý)

Vaše Osobné údaje vymažeme v prípade, ak: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, (ii) odvoláte váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených v týchto pravidlách, (iii) budete namietať spracúvanie Osobných údajov, (iv) sme nadobudli vaše Osobné údaje nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať vaše Osobné údaje.

9.5. Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich Osobných údajov v prípade, ak: (i) namietate správnosť Osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) spracovávanie vašich Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov namiesto obmedzenia ich použitia, (iii) už viac nepotrebujeme vaše Osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo (iv) namietate spracúvanie Osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

9.6. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo od nás získať vaše, nami spracúvané, Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto Osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

9.7. Právo namietať spracúvanie Osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na základe oprávneného záujmu, marketingu, a profilovania súvisiaceho s priamym marketingom.

9.8. Právo iniciovať konanie pred dozorným orgánom

Ak máte podozrenie, že boli porušené vaše práva súvisiace s ochranou vašich Osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom, ktorý je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (https://dataprotection.gov.sk/).

10. VYUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE. AKO TO FUNGUJE?

Na poskytovanie našich Služieb využívame: (i) automatizované individuálne rozhodovanie (t.j. zhromažďujeme vaše Osobné údaje, ktoré sú následne vyhodnocované technickými prostriedkami, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne, na základe takéhoto vyhodnotenia vám ďalej poskytujeme naše Služby) a (ii) profilovanie (t.j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme vaše Osobné údaje ako aj údaje o vašom správaní sa na našej Webstránke za účelom vášho zaradenia do určitej skupiny ľudí a následnou analýzou a predikciou vašich záujmov, ďalšieho správania sa a pod.).

11. SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?

Ochranu súkromia vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, prosím nezasielajte nám žiadne vaše Osobné údaje, vrátane vášho mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na Webstránke uviesť svoje Osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek Osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného zástupcu takejto osoby, takýto Osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by sme mohli spracovávať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte nás na kontakt@tj-legal.com. Ak sú na dodanie služieb nevyhnutné osobné údaje detí, tieto spracúvame iba na základe výslovného súhlasu zástupcu dieťaťa, v nevyhnutnej miere a výlučne pre účely poskytnutia služieb.

12. AKO SPRACOVÁVAME FINANČNÉ OPERÁCIE?

Všetky finančné operácie a transakcie elektronicky vykonané na našej Webstránke alebo v súvislosti s našimi Službami, budú spracované prostredníctvom poskytovateľov online platobných služieb GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768 Vaše Osobnú údaje budeme poskytovateľom online platobných služieb iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na spracovanie platieb, ktoré vykonávate prostredníctvom našej Webstránky, na refundáciu takýchto platieb a riešenie sťažností a dotazov vzťahujúcich sa na takéto platby a refundácie.

13. AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?

Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

14. MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania Osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v  týchto pravidlách, prosím kontaktujte nás e-mailom na: kontakt@tj-legal.com alebo na telefónnom čísle 051 321 5211.

15.AKO AKTUALIZUJEME NAŠE PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vyhradzujeme si právo meniť tieto Podmienky. V prípade, ak Podmienky alebo procesy zmeníme, tieto zmeny uverejníme na Webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Preto je dôležité, aby ste pri používaní Webstránky sledovali vždy aktuálne znenie týchto Podmienok platné v konkrétnom čase.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)