Vyhlásenie o oprávnení poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby

  1. Týmto vyhlasujem, že som oprávnený poskytnúť spoločnosti TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22687/P (ďalej len „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare), ako príjemcovi podľa § 5 písm. q/ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie mnou objednaných služieb a/alebo pre účely účasti na kampani „Odporuč známeho“.
  2. Súhlas dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytujem spoločnosti mi bol výslovne a preukázateľne daný a v prípade potreby tento súhlas dotknutej osoby preukážem.
  3. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré poskytujem spoločnosti sú nevyhnutné na účel mojich oprávnených záujmov s cieľom dosiahnuť predmet zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo odmenu v kampani „Odporuč známeho“.
  4. Ak je dotknutou osobou, ktorej osobné údaje spoločnosti poskytujem dieťa, vyhlasujem, že som jeho zákonným zástupcom, podľa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, a teda som oprávnený/á v jeho mene poskytnúť osobné údaje v súlade s bodom 3.
  5. Poskytnutím osobných údajov dotknutej osoby beriem na vedomie a súhlasím s tým, aby tieto v nevyhnutnej miere spoločnosť spracovala v súlade s podmienkami ochrany a spracovania osobných údajov, ktoré sú prístupné na webovom sídle: www.tj-legal.com.
  6. Na tejto stránke nájdete podmienky spracovania a ochrany osobných údajov.
Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)